Podmínky soutěže RONDO

(dále také jen „Podmínky“)

Nebaví vás číst dlouhé texty? Přečtěte si časté dotazy, kde najdete vše podstatné přehledně.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Používání služeb a internetových stránek společnosti Rondo.cz s.r.o., účast ve spotřebitelské soutěži na portálu rondo.cz (dále také jen „Soutěž“) a nákup zboží a služeb na stránkách Rondo.cz se řídí těmito Podmínkami smluvního vztahu mezi Uživatelem a společností Rondo.cz s.r.o., IČ: 242 47 286, se sídlem v Praha 10, Nepravidelná 329/9, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 196838 (dále také jako „Poskytovatel“), co by provozovatelem Soutěže.
  2. Pro účely těchto Podmínek je uživatelem (dále také jen „Uživatel“) fyzická, nebo právnická osoba, svéprávná, způsobilá k právnímu jednání, která musí vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami, zapojila se do Soutěže a/nebo zakoupila zboží nebo služby od Poskytovatele, a která se v souladu s těmito Podmínkami i) registrovala nebo které jíž byl v souladu s těmito Podmínkami vytvořen uživatelský účet a ii) jako zákazník získala věrností body (dále také jen „Rondony“) za nákup zboží, nebo služeb od subjektů, pro které Poskytovatel zajišťuje Soutěž (dále také jen „Partner“), iii) nebo získala Rondony přímo od Poskytovatele
  3. Pro registraci musí Uživatel vyplnit správně, úplně a pravdivě registrační formulář, který obsahuje nejméně následující údaje: jméno a příjmení; e-mailová adresa; zvolené heslo. Existence emailu je ověřována.
  4. Aby se Uživatel mohl účastnit Soutěže, musí nejprve vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami. Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, nemůže se Soutěže účastnit. Souhlas s Podmínkami Uživatel vyjádří také tím, že se zúčastní Soutěže.
  5. Soutěž je určena pouze osobám starším 16 let. Mladším osobám je účast dovolena pouze po předchozím souhlasu zákonných zástupců.
 2. Pravidla Soutěže

  1. Soutěž probíhá na webovém portále www.rondo.cz. Pravidla jednotlivých Soutěží jsou uveřejněna vždy v konkrétní sekci soutěže, které se chce Uživatel účastnit, včetně herního plánu, katalogu cen a způsobu určení výherce.
  2. Uživatelé při různých příležitostech mohou získávat dílky výher - puzzle (dále jen Dílky). Výhru získává ten uživatel, který jako první nasbírá všechny Dílky k dané výhře. Ostatním, kteří Dílky sbírali, nasbírané Dílky propadají, alternativně jim může být nabídnuto jejich směnění za jiné hrací prvky do Soutěže (například Rondony a podobně).

   Na všech místech v Soutěži a při všech okolnostech, kde je možno získat Dílek/Dílky výhry, pokud není výslovně uvedeno jinak, může uživatel získat i Dílek/Dílky, které již vlastní. Dílky, které uživatel získá, jsou vybírány algoritmem Ronda, který využívá princip náhody.

   Dílky není možné zakoupit ani jinak získat za úplatu. Dílky je možno získat pouze jako výhru v Soutěži a/nebo jako odměnu za využití služeb nebo za nákup.

 3. Práva a povinnosti Uživatele

  1. Uživatel je povinen uchovávat přístupové uživatelské jméno a heslo v tajnosti. Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského účtu.
  2. Každý Uživatel je oprávněn mít pouze jeden uživatelský účet. Uživatel není oprávněn svůj účet převést na jiného Uživatele, nebo jakkoliv si opatřovat Rondony za úplatu.
  3. Uživatel výslovně bere na vědomí, že Poskytovatel má právo kdykoli, bez předchozího upozornění, bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit účast Uživatele v Soutěži, zrušit či zablokovat uživatelský účet, nepřiznat nárok na výhru a to v případě, že se Uživatel:
   1. dopustí závažného porušení těchto Podmínek, včetně uvedení nepravdivých prohlášení dle čl. 3. Podmínek,
   2. dopustí porušení platných právních předpisů,
   3. dopustí pokusu o jakoukoliv manipulaci nebo podvodného jednání ve vztahu k Soutěži, nebo Poskytovateli,
   4. dopustí jakýchkoliv spekulativních nákupů Rondonů, zejména pokud získá Rondony jinou cestou, nežli tou, které výslovně uvádějí tyto Podmínky.
  4. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, nebo poškodit dobré jméno Poskytovatele. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.
  5. Uživatel prohlašuje, že:
   1. je svéprávný,
   2. uvedl pravdivé a správné informace při registraci svého uživatelského účtu,
   3. je oprávněným vlastníkem uživatelského účtu a právoplatným držitelem Rondonů.
  6. Používání jakýchkoliv mechanických, elektronických či obdobných zařízení určených k získání neoprávněné výhody v Soutěži (např. automatické sledování a ovlivňování hry) se zakazuje. Uživatel nesmí použít software vybavený umělou inteligencí, například robota, který uživateli pomáhá při účasti na Soutěži, či Uživatele zastupuje. Porušení uvedeného zákazu anebo důvodné podezření o takovém porušení bude pro Poskytovatele důvodem pro nepřiznání anebo neposkytnutí výhry a zablokování další účasti v Soutěži.
  7. Pokud je Uživatel neaktivní po dobu 2 měsíců, tzn. neúčastní se Soutěže, nebo nezískal v uvedeném období žádné Rondony, dochází ke ztrátě (dále také jen k „Expiraci“) všech získaných Rondonů, které Uživatel nevyčerpal. K Expiraci Rondonů dochází automaticky po uplynutí dvou kalendářních měsíců od poslední aktivity Uživatele.
  8. Uživatel může nakupovat zboží a služby inzerované Poskytovatelem v Rondo Shopu. Zadáním objednávky a řádným uhrazením určené ceny je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena smlouva o prodeji zboží, která se řídí těmito Podmínkami a nabídkou Poskytovatele. V takovém případě má Uživatel postavení kupujícího a Poskytovatel prodávajícího. Uživatel může v Rondo Shopu využít slevovou nabídku Poskytovatele, a to ve formě zpoplatněné SMS na základě které obdrží kredity opravňující využití Poskytovatelem předem inzerované slevy vyjádřené v Korunách u konkrétních produktů. Cena zpoplatněné SMS a výše slevového kreditu v Kč se řídí aktuální uveřejněnou nabídkou Poskytovatele.
  9. Úhradu za zboží je možné provést platebními kartami. Veškeré transakce jsou chráněny platebními branami jednotlivých bank a nedostávají se do dispozice třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 4. Práva a povinnosti Poskytovatele

  1. Poskytovatel má právo požadovat, aby registrovaný Uživatel doložil svou totožnost a to zejména v případě, že Uživateli vznikne nárok na výhru převyšující ekvivalent částky 10.000 EUR, nebo pokud povaha výhry identifikaci Uživatele vyžaduje. Pro tyto účely může Poskytovatel požadovat kopii platného občanského průkazu Uživatele, nebo jiného dokladu totožnosti. Poskytovatel je oprávněn kopírovat doklady prokazující totožnost či existenci, která byla poskytnuta Uživatelem. V případě, že Uživatel neposkytne Poskytovateli požadované doklady, pak je Poskytovatel oprávněn pozastavit účet Uživatele, případně jej trvale odstranit a případně má Poskytovatel právo odepřít vydání výhry.
  2. Poskytovatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit, nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost, anebo řádný chod Soutěže, anebo nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Poskytovatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit, nebo pozastavit Soutěž. Pokud bude Soutěž zrušena, či pozastavena, budou všechny vložené Rondony vráceny Uživatelům na jejich uživatelský účet. Poskytovatel si vyhrazuje právo vedle výherce ocenit, dle svého uvážení, i další Účastníky soutěže.
  3. V případě zpoplatnění výher, nebo nákupem zboří a služeb v Rondo Shopu dle čl. 3.8, Poskytovatel předem informuje kupujícího o platebních podmínkách, vč. informací o daních a poplatcích, případně o výši nákladů spojených s dodáním zboží. Poskytovatel, co by prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Uživatel, co by kupující, stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.
  4. Podle zákona o evidenci tržeb je Poskytovatel jako prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  5. Poskytovatel zajišťuje či zprostředkovává způsoby dodání. Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Poskytovatel nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou inzerovány na webové stránce Rondo.cz.
 5. Předání výhry

  1. Jednotlivé výhry budou předány Uživatelům, kteří se stali vítězi v Soutěži (dále také jen „Výherce“). Výherce je povinen poskytnout Poskytovateli následující pravdivé údaje:
   1. jméno a příjmení,
   2. datum narození,
   3. adresu (ulice, číslo popisné, obec, PSČ).
  2. Výhra bude přiznána výhradně na jméno Uživatele uvedené při registraci Po ověření totožnosti je cena odeslána na registrovanou kontaktní adresu, nebo předána osobně, nebo po domluvě s Poskytovatelem a to vždy s ohledem na povahu výhry. Informace o způsobu předání výhry budou odeslány na emailovou adresu Výherce do 5 (pěti) dnů od skončení soutěžního kola. Nebude-li Výherce reagovat na emailovou výzvu Poskytovatele ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, ztrácí Výherce nárok na výhru a ta propadá Poskytovateli.
  3. V případě, že se stane Uživatel výhercem v hodnotě převyšující 50.000,- Kč, uděluje Poskytovateli souhlas s pořízením a s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů, týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Poskytovatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním či čerpáním výhry pro propagační účely Poskytovatele a další komerční účely ve všech komunikačních médiích, vč. tištěných, nebo online mediích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly, nebo zařazením do souborného díla. Uživatel uděluje Poskytovateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením a účelem poskytne. Odepřením udělení souhlasu dle tohoto článku ze strany Uživatele, případně jeho zákonných zástupců, zaniká nárok Uživatele na výhru.
  4. V případě, že se stane Uživatel výhercem peněžité výhry, vzniká Uživateli nárok na výplatu výhry pouze pokud peněžitá výhra, nebo součet peněžitých výher přesahuje částku 200 Kč, nebo 8 EUR. Jednotlivé peněžité výhry Uživatelů se evidují v Rondo peněžence, která je přístupná v uživatelském rozhraní.
 6. Omezení odpovědnosti

  1. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány "tak jak jsou". Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně funkčnosti, rychlosti a dostupnosti svých služeb.
  2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné chyby datových přenosů ani nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé či vyplývající z jakéhokoli zneužití uživatelských účtů.
  3. Uživatel bere výslovně na vědomí a potvrzuje, že ty Rondony, které získá od Partnerů, mají původ v uskutečněné transakci mezi Uživatelem a Partnerem a že z tohoto právního vztahu nevznikají žádné nároky, nebo závazky Poskytovateli, který nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv vzájemné plnění mezi Uživatelem a Partnerem. Pro předejití pochybnostem není Poskytovatel odpovědný za:
   1. pravdivost Partnerem uváděných informací,
   2. kvalitu, bezpečnost nebo legálnost zboží, nebo služeb, které jsou předmětem transakce mezi jakýmkoli Uživatelem a jakýmkoli Partnerem,
   3. skutečné dokončení a plnění transakce mezi jakýmkoli Uživatelem a jakýmkoliv Partnerem.
  4. Webový portál rondo.cz obsahují odkazy na jiné webové stránky (dále také jen „webové stránky třetích stran"), jakož i články, fotografie, texty, grafiku, obrazy, vzory, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace, software a další obsah, které patří, nebo pochází od třetích stran (dále jen "Aplikace třetích stran, software nebo obsah"). Tyto stránky třetích stran a Aplikace třetích stran, software ani obsah nejsou sledovány, nebo kontrolovány ze strany Poskytovatele, a proto Poskytovatel není odpovědný za stránky a obsah třetích stran přístupných prostřednictvím stránek Poskytovatele. Pokud se Uživatel rozhodne navštívit jakékoliv stránky třetích stran, nebo se seznámí s obsahem Aplikace třetích stran, software nebo jiného obsahu, činí tak na své vlastní nebezpečí.
 7. Informace pro spotřebitele a reklamační řád

  1. Reklamace jakéhokoliv problému s průběhem Soutěže, nebo vad koupeného zboží, vyřizuje Poskytovatel na adrese Rlx81@@YWjiMu@.fnc9I@fMOV@S@.iqco@@ZgwWuKN.rVa@AeloG.nn@ahS.O@mF.d.ooZ@IAmjZ.qxL.q@wcW.zPK@.No9.... Uživatel je povinen uplatnit práva z vad bezodkladně po zjištění vady či po tom, co vadu při vynaložení obvyklé péče zjistit mohl. Reklamaci Poskytovatel vyřizuje v co nejkratších lhůtách, pravidelně do 24 hodin. Pro kladné vyřízení reklamace udělá Poskytovatel maximum. Ostatní nároky na náhradu z vadného plnění budou vyřízeny bez zbytečného odkladu a Poskytovatel o výsledku reklamačního řízení bude informovat Uživatele nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. Počátek 30denní lhůty k vyřízení reklamace včetně odstranění reklamované vady je stanoven po řádném uplatnění reklamace, včetně doručení reklamovaného zboží zpět společnosti Rondo (nikoliv předáním reklamovaného zboží přepravci).
  2. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Soutěží, se bude Poskytovatel snažit vyřešit smírně. Uživatel je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit a to prostřednictvím žádosti adresované Poskytovateli na Rlx81@@YWjiMu@.fnc9I@fMOV@S@.iqco@@ZgwWuKN.rVa@AeloG.nn@ahS.O@mF.d.ooZ@IAmjZ.qxL.q@wcW.zPK@.No9.... Uživatel má právo v případě nesouhlasu s vyřízením uplatněné reklamace se se svými stížnostmi obrátit na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz .
  3. V případě, že je Uživatel spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu, do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení je Uživatel povinen adresovat na adresu Rlx81@@YWjiMu@.fnc9I@fMOV@S@.iqco@@ZgwWuKN.rVa@AeloG.nn@ahS.O@mF.d.ooZ@IAmjZ.qxL.q@wcW.zPK@.No9..., přičemž k tomuto může využít i poskytnutý formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 1 těchto Podmínek.
  4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není Poskytovatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vrácené zboží předá a to kompletní, nepoškozené, ve stavu, v jakém zboží převzal.
  5. Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě stanovena delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, Poskytovatel, jako prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

   Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:
   • Právo na bezplatnou opravu zboží
   • Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení.
   • Právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.
   • Neodstoupí-li Uživatel co by kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Uživatel co by kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.
   Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny Uživatele co by kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

   V případě reklamace notebooků, mobilních telefonů, tabletů, paměťových zařízení či jiných počítačových systémů nebo zařízení pro ukládání dat nenese prodávající odpovědnost za obsah a data uložená na takovém úložišti a taktéž nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zneužití dat. V případě reklamace neprovádí prodávající zálohování dat nebo obnovu dat. Kupujícímu se doporučuje provádět pravidelné systematické zálohování dat na jiné úložiště. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy je reklamace řešena výměnou zboží za nové, původní zboží se nevrací.

   Adresa pro vrácení zakoupeného zboží pro případy reklamace či odstoupení od smlouvy je Rondo.cz, s.r.o., Big Box budova B1, Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00, Česká republika.

   Pro co nejrychlejší vyřízení nás před odesláním zboží kontaktujte na e-mail Rlx81@@YWjiMu@.fnc9I@fMOV@S@.iqco@@ZgwWuKN.rVa@AeloG.nn@ahS.O@mF.d.ooZ@IAmjZ.qxL.q@wcW.zPK@.No9.... Zašleme Vám předem připravený štítek s adresou k vytištění, který můžete využít na podacích místech Zásilkovny k poslání zboží bez platby poštovného. Možné je samozřejmě také zaslat zboží poštou či jinou přepravní službou.

   Zboží zasílejte vždy bez dobírky, v opačném případě nebude přijato.
 8. Ochrana osobních údajů.

  1. Plné znění ochrany osobních údajů najdete na stránce Informace o zpracování osobních údajů.
 9. Závěrečná ustanovení.

  1. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti po zveřejnění a stanoveným dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v pokračování v účasti v Soutěži ze strany Uživatele a/nebo koupě zboží či služeb i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se účasti v Soutěži pořádané Poskytovatelem, nebo koupě zboží či služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval přede dnem účinnosti těchto Podmínek a nadále na základě původní registrace se účastní Soutěže a/nebo kupuje zboží či služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek.
  2. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takový neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
  3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušný obecný soud Poskytovatele, pokud ovšem není Uživatel v postavení spotřebitele. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
  4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu).
  5. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Poskytovatele a jakékoli osoby, které se svou činností podíleli či podílí na této Soutěži či její organizaci a osoby těmto osobám blízké.
  6. Uživatel souhlasí s tím, že informace uvedené v těchto Podmínkách jsou poskytovány v jiné textové podobě, tj. nikoli písemně, ale pouze elektronicky. Uživatel je oprávněn si tyto Podmínky uložit a vytisknout.
  7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 17.5. 2018.

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 - Adresát: Rondo.cz, s.r.o., Big Box budova B1, Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00, Česká republika.
 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 

- Datum
 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.