Podmínky soutěže RONDO

(dále také jen „Podmínky“)

Nebaví vás číst dlouhé texty? Přečtěte si časté dotazy, kde najdete vše podstatné přehledně.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Používání služeb a internetových stránek společnosti rondo.cz s.r.o. a účast ve spotřebitelské soutěži na portálu rondo.cz (dále také jen „Soutěž“) se řídí těmito Podmínkami smluvního vztahu mezi Uživatelem a společností rondo.cz s.r.o., IČ: 242 47 286, se sídlem v Praha 10, Nepravidelná 329/9, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 196838 (dále také jako „Poskytovatel“), co by provozovatelem Soutěže.
  2. Pro účely těchto Podmínek je uživatelem (dále také jen „Uživatel“) fyzická, nebo právnická osoba, svéprávná, způsobilá k právnímu jednání, která musí vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami, zapojila se do Soutěže provozované Poskytovatelem, a která se v souladu s těmito Podmínkami i) registrovala nebo které jíž byl v souladu s těmito Podmínkami vytvořen uživatelský účet a ii) jako zákazník získala věrností body (dále také jen „Rondony“) za nákup zboží, nebo služeb od subjektů, pro které Poskytovatel zajišťuje Soutěž (dále také jen „Partner“).
  3. Pro registraci musí Uživatel vyplnit správně, úplně a pravdivě registrační formulář, který obsahuje nejméně následující údaje: jméno a příjmení; e-mailová adresa; zvolené heslo. Existence emailu je ověřována.
  4. Aby se Uživatel mohl účastnit Soutěže, musí nejprve vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami. Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, nemůže se Soutěže účastnit. Souhlas s Podmínkami Uživatel vyjádří také tím, že se zúčastní Soutěže.
 2. Pravidla Soutěže

  1. Soutěž probíhá na webovém portále www.rondo.cz. Jednotlivé soutěže probíhají u herních kruhů (dále také jen „Kruh“). Uživatel, který se zapojí do herního Kruhu, může vložit Rondony získané od Partnera a účastnit se jedné ze tří právě probíhajících variant Soutěže:
   1. Soutěž o Rondony
    1. V pravidelných intervalech bude vyhlášeno soutěžní kolo o Rondony, do kterého Uživatel může vložit libovolný počet Rondonů. Soutěžní kolo je ukončeno dosažením předem stanoveného časového limitu. V průběhu soutěžního kola může Uživatel počet vložených Rondonů zvyšovat, nikoliv však snižovat. Po ukončení soutěžního kola, je dle dále v Podmínkách popsaným způsobem, určen výherce, který vyhraje všechny Rondony, které byly do herního Kruhu vloženy všemi účastníky daného soutěžního kola. V případě dosažení maximálního počtu účastníků v daném Kruhu, je vytvořen automaticky Kruh nový.
   2. Soutěž o malé ceny
    1. Po zahájení Soutěže o Rondony a vložení Rondonů, může být Uživateli nabídnuta účast v soutěži o různé ceny. Uživatel může odmítnout účast ve hře o nabízenou cenu a pokračovat v soutěži o Rondony. Pravidla Soutěže o malé ceny jsou totožná jako v případě soutěže o Rondony s tím, že výlučnou výhrou je vložená cena, nikoliv vložené Rondony.
   3. Soutěž o velké ceny
    1. V nepravidelných intervalech bude vyhlášena Soutěž o ceny velké hodnoty. Pravidla Soutěže o velké ceny jsou totožná jako v případě soutěže o Rondony s tím, že výlučnou výhrou je vložená cena velké hodnoty, nikoliv vložené Rondony a dále v Soutěži o velké ceny není limitován počet účastníku v Kruhu.
  2. Způsob určení výherce.
   1. Před zahájením každého kola soutěže je serverem Poskytovatele vygenerováno náhodné desetinné číslo v intervalu od 0 do 1, které určuje pozici výherního Rondonu (dále také jen „výherní číslo“). V průběhu každého soutěžního kola Uživatelé vkládají své Rondony do herního kruhu. Tyto vložené Rondony jsou seřazeny za sebou podle času jejich vložení do herního kruhu. Po uzavření soutěžního kola je pořadí vložených Rondonů promítnuto do číselné osy od 0 do 1 (dále také jen „číselná osa“), kdy první vložený Rondon odpovídá hodnotě 0 a poslední vložený Rondon odpovídá hodnotě 1. Uživatel, jehož Rondon je umístěný na číselné ose nejblíže výhernímu číslu (nebo se s ním shoduje), se stává výhercem soutěžního kola a zakládá nárok na výhru. Výherní číslo není Uživatelům před skončením soutěžního kola známé.
 3. Práva a povinnosti Uživatele

  1. Uživatel je povinen uchovávat přístupové uživatelské jméno a heslo v tajnosti. Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského účtu.
  2. Každý Uživatel je oprávněn mít pouze jeden uživatelský účet. Uživatel není oprávněn svůj účet převést na jiného Uživatele, nebo jakkoliv si opatřovat Rondony za úplatu.
  3. Uživatel výslovně bere na vědomí, že Poskytovatel má právo kdykoli, bez předchozího upozornění, bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit účast Uživatele v Soutěži, zrušit či zablokovat uživatelský účet, nepřiznat nárok na výhru a to v případě, že se Uživatel:
   1. dopustí závažného porušení těchto Podmínek, včetně uvedení nepravdivých prohlášení dle čl. 3. Podmínek,
   2. dopustí porušení platných právních předpisů,
   3. dopustí pokusu o jakoukoliv manipulaci nebo podvodného jednání ve vztahu k Soutěži, nebo Poskytovateli,
   4. dopustí jakýchkoliv spekulativních nákupů Rondonů, zejména pokud získá Rondony jinou cestou, nežli tou, které výslovně uvádějí tyto Podmínky.
  4. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, nebo poškodit dobré jméno Poskytovatele. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.
  5. Uživatel prohlašuje, že:
   1. je svéprávný,
   2. uvedl pravdivé a správné informace při registraci svého uživatelského účtu,
   3. je oprávněným vlastníkem uživatelského účtu a právoplatným držitelem Rondonů.
  6. Používání jakýchkoliv mechanických, elektronických či obdobných zařízení určených k získání neoprávněné výhody v Soutěži (např. automatické sledování a ovlivňování hry) se zakazuje. Uživatel nesmí použít software vybavený umělou inteligencí, například robota, který uživateli pomáhá při účasti na Soutěži, či Uživatele zastupuje. Porušení uvedeného zákazu anebo důvodné podezření o takovém porušení bude pro Poskytovatele důvodem pro nepřiznání anebo neposkytnutí výhry.
  7. Pokud je Uživatel neaktivní po dobu 2 měsíců, tzn. neúčastní se Soutěže, nebo nezískal v uvedeném období žádné Rondony, dochází ke ztrátě (dále také jen k „Expiraci“) všech získaných Rondonů, které Uživatel nevyčerpal. K Expiraci Rondonů dochází automaticky po uplynutí dvou kalendářních měsíců od poslední aktivity Uživatele.
  8. Poskytovatel může Uživateli nabídnout možnost získání inzerovaných výher i mimo Soutěž a to formou výměny za stanovený počet Rondonů, případně s podmínkou doplatku předem stanovené částky. Zadáním objednávky a řádným uhrazením určené ceny je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena smlouva o prodeji zboží, která se řídí těmito Podmínkami a nabídkou Poskytovatele.
  9. Úhradu za zboží je možné provést platebními kartami. Veškeré transakce jsou chráněny platebními branami jednotlivých bank a nedostávají se do dispozice třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 4. Práva a povinnosti Poskytovatele

  1. Poskytovatel má právo požadovat, aby registrovaný Uživatel doložil svou totožnost a to zejména v případě, že Uživateli vznikne nárok na výhru převyšující ekvivalent částky 10.000 EUR, nebo pokud povaha výhry identifikaci Uživatele vyžaduje. Pro tyto účely může Poskytovatel požadovat kopii platného občanského průkazu Uživatele, nebo jiného dokladu totožnosti. Poskytovatel je oprávněn kopírovat doklady prokazující totožnost či existenci, která byla poskytnuta Uživatelem. V případě, že Uživatel neposkytne Poskytovateli požadované doklady, pak je Poskytovatel oprávněn pozastavit účet Uživatele, případně jej trvale odstranit a případně má Poskytovatel právo odepřít vydání výhry.
  2. Poskytovatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit, nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost, anebo řádný chod Soutěže, anebo nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Poskytovatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit, nebo pozastavit Soutěž. Pokud bude Soutěž zrušena, či pozastavena, budou všechny vložené Rondony vráceny Uživatelům na jejich uživatelský účet. Poskytovatel si vyhrazuje právo vedle výherce ocenit, dle svého uvážení, i další Účastníky soutěže.
  3. V případě zpoplatnění výher dle čl. 3.8, Poskytovatel předem informuje kupujícího o platebních podmínkách, vč. informací o daních a poplatcích, případně o výši nákladů spojených s dodáním zboží. Poskytovatel, co by prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Uživatel, co by kupující, stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.
  4. Podle zákona o evidenci tržeb je Poskytovatel jako prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 5. Předání výhry

  1. Jednotlivé výhry budou předány Uživatelům, kteří se stali vítězi soutěžního kola (dále také jen „Výherce“). Výherce je povinen poskytnout Poskytovateli následující pravdivé údaje:
   1. jméno a příjmení,
   2. datum narození,
   3. adresu (ulice, číslo popisné, obec, PSČ).
  2. Výhra bude přiznána výhradně na jméno Uživatele uvedené při registraci Po ověření totožnosti je cena odeslána na registrovanou kontaktní adresu, nebo předána osobně, nebo po domluvě s Poskytovatelem a to vždy s ohledem na povahu výhry. Informace o způsobu předání výhry budou odeslány na emailovou adresu Výherce do 5 (pěti) dnů od skončení soutěžního kola. Nebude-li Výherce reagovat na emailovou výzvu Poskytovatele ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, ztrácí Výherce nárok na výhru a ta propadá Poskytovateli.
  3. V případě, že se stane Uživatel výhercem hlavní výhry Škody Kodiaq, uděluje pořadateli souhlas s pořízením a s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů, týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Poskytovatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním či čerpáním výhry pro propagační účely Poskytovatele a další komerční účely ve všech komunikačních médiích, vč. tištěných, nebo online mediích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly, nebo zařazením do souborného díla. Uživatel uděluje Poskytovateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením a účelem poskytne. Odepřením udělení souhlasu dle tohoto článku ze strany Uživatele, případně jeho zákonných zástupců, zaniká nárok Uživatele na výhru.
 6. Omezení odpovědnosti

  1. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány "tak jak jsou". Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně funkčnosti, rychlosti a dostupnosti svých služeb.
  2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné chyby datových přenosů ani nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé či vyplývající z jakéhokoli zneužití uživatelských účtů.
  3. Uživatel bere výslovně na vědomí a potvrzuje, že ty Rondony, které získá od Partnerů, mají původ v uskutečněné transakci mezi Uživatelem a Partnerem a že z tohoto právního vztahu nevznikají žádné nároky, nebo závazky Poskytovateli, který nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv vzájemné plnění mezi Uživatelem a Partnerem. Pro předejití pochybnostem není Poskytovatel odpovědný za:
   1. pravdivost Partnerem uváděných informací,
   2. kvalitu, bezpečnost nebo legálnost zboží, nebo služeb, které jsou předmětem transakce mezi jakýmkoli Uživatelem a jakýmkoli Partnerem,
   3. skutečné dokončení a plnění transakce mezi jakýmkoli Uživatelem a jakýmkoliv Partnerem.
  4. Webový portál rondo.cz obsahují odkazy na jiné webové stránky (dále také jen „webové stránky třetích stran"), jakož i články, fotografie, texty, grafiku, obrazy, vzory, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace, software a další obsah, které patří, nebo pochází od třetích stran (dále jen "Aplikace třetích stran, software nebo obsah"). Tyto stránky třetích stran a Aplikace třetích stran, software ani obsah nejsou sledovány, nebo kontrolovány ze strany Poskytovatele, a proto Poskytovatel není odpovědný za stránky a obsah třetích stran přístupných prostřednictvím stránek Poskytovatele. Pokud se Uživatel rozhodne navštívit jakékoliv stránky třetích stran, nebo se seznámí s obsahem Aplikace třetích stran, software nebo jiného obsahu, činí tak na své vlastní nebezpečí.
 7. Informace pro spotřebitele a reklamační řád

  1. Reklamace jakéhokoliv problému s průběhem Soutěže, nebo vad koupeného zboží, vyřizuje Poskytovatel na adrese Rlx81@@YWjiMu@.fnc9I@fMOV@S@.iqco@@ZgwWuKN.rVa@AeloG.nn@ahS.O@mF.d.ooZ@IAmjZ.qxL.q@wcW.zPK@.No9.... Uživatel je povinen uplatnit práva z vad bezodkladně po zjištění vady či po tom, co vadu při vynaložení obvyklé péče zjistit mohl. Reklamaci Poskytovatel vyřizuje v co nejkratších lhůtách, pravidelně do 24 hodin. Pro kladné vyřízení reklamace udělá Poskytovatel maximum. Ostatní nároky na náhradu z vadného plnění budou vyřízeny bez zbytečného odkladu a Poskytovatel o výsledku reklamačního řízení bude informovat Uživatele nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.
  2. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Soutěží, se bude Poskytovatel snažit vyřešit smírně. Uživatel je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit a to prostřednictvím žádosti adresované Poskytovateli na Rlx81@@YWjiMu@.fnc9I@fMOV@S@.iqco@@ZgwWuKN.rVa@AeloG.nn@ahS.O@mF.d.ooZ@IAmjZ.qxL.q@wcW.zPK@.No9.... Uživatel má právo v případě koupě zboží se se svými stížnostmi obrátit na Českou obchodní inspekci.
  3. V případě, že je Uživatel spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu, do čtrnácti dnů od jejího uzavření. Odstoupení je Uživatel povinen adresovat na adresu Rlx81@@YWjiMu@.fnc9I@fMOV@S@.iqco@@ZgwWuKN.rVa@AeloG.nn@ahS.O@mF.d.ooZ@IAmjZ.qxL.q@wcW.zPK@.No9...., přičemž k tomuto může využít i poskytnutý formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 1 těchto Podmínek.
  4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Poskytovatel však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá a to kompletní ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 8. Ochrana osobních údajů.

  1. Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle Podmínek, a to zejména identifikačních a kontaktních údajů Uživatele, informací o úkonech Uživatele v rámci Soutěže, záznamů o komunikaci mezi Uživatelem a Poskytovatelem či informací poskytnutých Uživatelem jiným způsobem. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem identifikace Uživatele při plnění práv a povinností vyplývajících z těchto Podmínek, zasílání informací a obchodních sdělení Poskytovatelem a pro další účely související s činností Poskytovatele.
  2. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může Uživatel zaslat prostřednictvím elektronické pošty Rlx81@@YWjiMu@.fnc9I@fMOV@S@.iqco@@ZgwWuKN.rVa@AeloG.nn@ahS.O@mF.d.ooZ@IAmjZ.qxL.q@wcW.zPK@.No9.... Osobní údaje Uživatele nezbytné pro zajištění Soutěže však může Poskytovatel zpracovávat i bez souhlasu Uživatele, přičemž o rozsahu takto zpracovávaných osobních údajů bude Poskytovatel Uživatele vždy v konkrétním případě informovat.
  3. Osobní údaje nezbytné pro zajištění Soutěže jsou zpracovávány do uplynutí promlčecí doby závazků vzniklých z případného porušení Podmínek. Ostatní osobní údaje jsou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu se zpracováním ze strany Uživatele. V případě, že jsou některé údaje součástí účetních nebo daňových dokladů, se doba uchování těchto údajů řídí příslušnými právními předpisy.
  4. Osobní údaje Poskytovatel chrání v maximální možné míře před neoprávněnými zásahy třetích osob. Osobní údaje jednotlivých Uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
  5. Každý Uživatel má právo požádat Poskytovatele, o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Za poskytnutí informace je Poskytovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  6. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout údaje o Uživateli na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).
  7. Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas s předáním osobních údajů Uživatele třetím osobám, zejména obchodním partnerům Poskytovatele a spol. I&Q Group, spol. s r.o., kteří pro Poskytovatele na smluvním základě zajišťují vybrané činnosti v rámci plnění jejich povinností ze smlouvy či provozování Soutěže.
  8. Uživatelem sdělené kontakty mohou být použity pro marketingové účely třetích stran. Uživatel výslovně souhlasí s využíváním sdělených kontaktů (email, telefonní číslo) pro účely šíření obchodních sdělení, která budou zahrnovat jak obchodní sdělení týkající se služeb Poskytovatele, tak výrobků a služeb třetích stran. Zpracováním těchto osobních údajů může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  9. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení Poskytovatele a/nebo třetích osob.
  10. Za účelem zlepšování služeb může být sledována a zaznamenávána aktivita Uživatelů na webu rondo.cz. Sledování aktivity Uživatelů pomáhá analyzovat používání webových stránek Poskytovatele a to vždy v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
  11. Uživatel bere na vědomí, že v rámci živého vysílání soutěže na stránkách třetích stran (např. Facebook), může docházet k zobrazení profilové fotky vložené Uživatelem a Uživatelského jména.
  12. Jestliže Uživatel zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení a sjednání nápravy nebo je Uživatel rovněž oprávněn podat podnět či stížnost na porušení povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů přímo k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 9. Závěrečná ustanovení.

  1. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti po zveřejnění a stanoveným dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v pokračování v účasti v Soutěži ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se účasti v Soutěži pořádané Poskytovatelem po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval přede dnem účinnosti těchto Podmínek a nadále na základě původní registrace se účastní Soutěže, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek.
  2. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takový neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
  3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušný obecný soud Poskytovatele. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
  4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu).
  5. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Poskytovatele a jakékoli osoby, které se svou činností podíleli či podílí na této Soutěži či její organizaci a osoby těmto osobám blízké.
  6. Uživatel souhlasí s tím, že informace uvedené v těchto Podmínkách jsou poskytovány v jiné textové podobě, tj. nikoli písemně, ale pouze elektronicky. Uživatel je oprávněn si tyto Podmínky uložit a vytisknout.
  7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 17.7. 2017.

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 - Adresát: Rondo.cz s.r.o., se sídlem Nepravidelná 329/9, Štěrboholy, 102 00 Praha 10
 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 

- Datum
 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.