Podmínky soutěže RONDO

(dále také jen „Podmínky“)

Nebaví vás číst dlouhé texty? Přečtěte si časté dotazy, kde najdete vše podstatné přehledně.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Používání služeb a internetových stránek společnosti RONDOgo s.r.o., účast ve spotřebitelské soutěži na portálu rondo.cz (dále také jen „Soutěž“) a nákup zboží a služeb na stránkách Rondo.cz se řídí těmito Podmínkami smluvního vztahu mezi Uživatelem a společností RONDOgo s.r.o., IČO: 242 47 286, se sídlem v Praha 9, Freyova 82/27, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 196838 (dále také jako „Poskytovatel“) coby provozovatelem Soutěže. Kontaktní e-mail Poskytovatele je: Rlx81@@YWjiMu@.fnc9I@fMOV@S@.iqco@@ZgwWuKN.rVa@AeloG.nn@ahS.O@mF.d.ooZ@IAmjZ.qxL.q@wcW.zPK@.No9.... Kontaktní telefonní číslo Poskytovatele je: +420 731 316 062.
  2. Pro účely těchto Podmínek je uživatelem (dále také jen „Uživatel“) fyzická, nebo právnická osoba, svéprávná, způsobilá k právnímu jednání, která musí vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami, zapojila se do Soutěže a/nebo zakoupila zboží nebo služby od Poskytovatele, a která se v souladu s těmito Podmínkami i) registrovala nebo které již byl v souladu s těmito Podmínkami vytvořen uživatelský účet a ii) jako zákazník získala věrnostní body v podobě Rondo dílků (dále také jen "Dílky") nebo věrnostní body v podobě Rondonů či jejich variant (dále také jen „Rondony“) za nákup zboží nebo služeb od subjektů, pro které Poskytovatel zajišťuje Soutěž (dále také jen „Partner“), iii) nebo získala Rondony nebo Dílky přímo od Poskytovatele.
  3. Pro registraci musí Uživatel vyplnit správně, úplně a pravdivě registrační formulář, který obsahuje nejméně následující údaje: jméno a příjmení; e-mailová adresa; zvolené heslo. Existence emailu je ověřována.
  4. Aby se Uživatel mohl účastnit Soutěže, musí nejprve vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami. Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, nemůže se Soutěže účastnit. Souhlas s Podmínkami Uživatel vyjádří také tím, že se zúčastní Soutěže.
  5. Soutěž je určena pouze osobám starším 16 let. Mladším osobám je účast dovolena pouze po předchozím souhlasu zákonných zástupců.
 2. Pravidla Soutěže

  1. Soutěž probíhá na webovém portále www.rondo.cz. Pravidla jednotlivých Soutěží jsou uveřejněna vždy v konkrétní sekci soutěže, které se chce Uživatel účastnit, včetně herního plánu, katalogu cen a způsobu určení výherce.
  2. Uživatelé při různých příležitostech mohou získávat Dílky. Výhru získává ten uživatel, který jako první nasbírá všechny Dílky k dané výhře. Ostatním, kteří Dílky sbírali, nasbírané Dílky propadají, alternativně jim může být nabídnuto jejich směnění za jiné hrací prvky do Soutěže (například Rondony a podobně) nebo odměny.
  3. Na všech místech v Soutěži a při všech okolnostech, kde je možno získat Dílky, pokud není výslovně uvedeno jinak, může uživatel získat i Dílky, které již vlastní. Dílky, které uživatel získá, jsou vybírány algoritmem Ronda, který využívá princip náhody.
  4. Dílky není možné zakoupit ani jinak získat za úplatu. Dílky je možno získat pouze jako výhru v Soutěži a/nebo jako odměnu za využití služeb nebo za nákup.
  5. Poskytovatel také může představit další varianty Soutěže s odlišnými pravidly zveřejněnými ve zvláštní sekci příslušné Soutěže, například se zvláštními věrnostními body, odděleným fondem výher, dodatečnými podmínkami pro účast, účastí specifického partnera apod. Pokud není ve specifických pravidlech těchto variant Soutěže definováno odlišně, uplatní se přiměřeně všechny ustanovení těchto Podmínek vztahující se k Soutěži.
 3. Práva a povinnosti Uživatele

  1. Uživatel je povinen uchovávat přístupové uživatelské jméno a heslo v tajnosti. Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského účtu.
  2. Každý Uživatel je oprávněn mít pouze jeden uživatelský účet. Uživatel není oprávněn svůj účet převést na jiného Uživatele, nebo jakkoliv si opatřovat Rondony nebo Dílky za úplatu. Uživatel je oprávněn u jednoho Partnera provést v jednom kalendářním dni pouze jednu transakci, na jejímž základě vzniká oprávnění k získání Rondonů či Dílků. Uživatel je současně povinen uchovávat doklady o této transakci (účtenky či daňové doklady), a to po dobu 3 měsíců od jejího provedení. V případě, kdy Uživatel získá na základě jedné transakce u Partnera oprávnění k získání více Rondonů či Dílků, než by mu mělo náležet, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Poskytovateli.
  3. Uživatel výslovně bere na vědomí, že Poskytovatel má právo kdykoli, bez předchozího upozornění, bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit účast Uživatele v Soutěži, zrušit či zablokovat uživatelský účet nebo nepřiznat nárok na výhru, a to v případě, že se Uživatel dopustí zejména následujících porušení těchto Podmínek:
   1. závažného porušení těchto Podmínek, včetně uvedení nepravdivých prohlášení dle čl. 3. Podmínek,
   2. porušení platných právních předpisů,
   3. pokusu o jakoukoliv manipulaci nebo podvodného jednání ve vztahu k Soutěži, nebo Poskytovateli,
   4. jakýchkoliv spekulativních nákupů za účelem získání Rondonů či Dílků, zejména pokud provede nákupy a následně bude v nepřiměřeném rozsahu využívat zákonné možnosti odstoupení od smlouvy s cílem získat Rondony či Dílky bez faktické realizace transakce, popř. získá Rondony či Dílky jinou cestou, nežli tou, které výslovně uvádějí tyto Podmínky, a to například prostřednictvím dělení jednoho nákupu na více transakcí, sdílení kódů opravňujících k získání Rondonů či Dílků nebo jejich získávání od třetích osob, užití kódu opravňujícího k získání Rondonů či Dílků bez provedení příslušné transakce, provedení více transakcí u Partnera, na jejichž základě vzniká oprávnění k získání Rondonů či Dílků, v jednom dni, či získání více Rondonů či Dílků, než by Uživateli na základě konkrétní transakce u Partnera náleželo.
  4. Uživatel není oprávněn využívat služby Poskytovatele k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, nebo poškodit dobré jméno Poskytovatele. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.
  5. Uživatel prohlašuje, že:
   1. je svéprávný,
   2. uvedl pravdivé a správné informace při registraci svého uživatelského účtu,
   3. je oprávněným vlastníkem uživatelského účtu a právoplatným držitelem Rondonů a Dílků.
  6. Používání jakýchkoliv mechanických, elektronických či obdobných zařízení určených k získání neoprávněné výhody v Soutěži (např. automatické sledování a ovlivňování hry) se zakazuje. Uživatel nesmí například použít software, včetně software vybaveného umělou inteligencí, který uživateli pomáhá při účasti na Soutěži, či Uživatele zastupuje. Porušení uvedeného zákazu anebo důvodné podezření o takovém porušení bude pro Poskytovatele důvodem pro nepřiznání anebo neposkytnutí výhry a zablokování další účasti v Soutěži.
  7. Pokud je Uživatel neaktivní po dobu 2 měsíců, tzn. neúčastní se Soutěže, nebo nezískal v uvedeném období žádné Rondony, dochází ke ztrátě všech získaných Rondonů, které Uživatel nevyčerpal. K takové expiraci Rondonů dochází automaticky po uplynutí dvou kalendářních měsíců od poslední aktivity Uživatele.
  8. Uživatel může nakupovat zboží a služby inzerované Poskytovatelem v Rondo Shopu či v jiných částech webového portálu Rondo.cz (dále společně také jen „Eshop“). Zadáním objednávky a jejím potvrzením ze strany Poskytovatele je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena smlouva o prodeji zboží či poskytování služeb, která se řídí těmito Podmínkami a nabídkou Poskytovatele; navržené způsoby platby a dopravy jsou Poskytovatelem schvalovány v souladu s čl. 4 odst. 8 těchto Podmínek. V takovém případě má Uživatel postavení kupujícího a Poskytovatel prodávajícího. Uživatel může v Eshopu využít slevovou nabídku Poskytovatele, a to ve formě zpoplatněné SMS, na základě které obdrží kredity opravňující využití Poskytovatelem předem inzerované slevy vyjádřené v Korunách českých u konkrétních produktů. Cena zpoplatněné SMS a výše slevového kreditu v Kč se řídí aktuální uveřejněnou nabídkou Poskytovatele.
  9. Úhradu za zboží je možné provést platebními kartami. Veškeré transakce jsou chráněny platebními branami jednotlivých bank a nedostávají se do dispozice třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 4. Práva a povinnosti Poskytovatele

  1. Poskytovatel má právo požadovat, aby registrovaný Uživatel doložil svou totožnost, a to zejména v případě, že Uživateli vznikne nárok na výhru převyšující ekvivalent částky 10.000 EUR nebo pokud povaha výhry identifikaci Uživatele vyžaduje. Pro tyto účely může Poskytovatel požadovat kopii platného občanského průkazu Uživatele, nebo jiného dokladu totožnosti. Poskytovatel je oprávněn kopírovat doklady prokazující totožnost či existenci, které byly poskytnuty Uživatelem. V případě, že Uživatel neposkytne Poskytovateli požadované doklady, pak je Poskytovatel oprávněn pozastavit účet Uživatele, případně jej trvale odstranit a případně má Poskytovatel právo odepřít vydání výhry.
  2. Poskytovatel je oprávněn kdykoli kontrolovat, že se Uživatel nedopustil při účasti v Soutěži porušení těchto Podmínek a že Uživateli řádně vznikl nárok na získání Rondonů či Dílků. Za těmito účely je Poskytovatel oprávněn si od Uživatele vyžádat doklady o provedených transakcích a další nezbytné doklady a informace. Do dokončení této kontroly je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování jakýchkoli výher v Soutěži, omezit funkčnost účtu Uživatele či blokovat Rondony a Dílky Uživatele. V případě, kdy bude ze strany Poskytovatele zjištěno, že k získání Rondonů či Dílků došlo v rozporu s těmito Podmínkami, nebo kdy ze strany Uživatele nebude prokázáno, že k získání Rondonů či Dílků došlo v souladu s těmito Podmínkami, popř. kdy Uživatel odstoupí od smlouvy, na jejímž základě Uživatel získal Rondony či Dílky, je Poskytovatel oprávněn tyto Rondony či Dílky odečíst z účtu Uživatele; pokud by na základě této skutečnosti byl zůstatek Rondonů či Dílků záporný, je Poskytovatel oprávněn jakékoli v budoucnu získané Rondony či Dílky započíst oproti odečteným Rondonům či Dílkům. Současně je v případě neoprávněného získání Rondonů či Dílků Uživatel povinen na žádost Poskytovatele navrátit jakékoli výhry, které s jejich užitím obdržel.
  3. Poskytovatel je oprávněn při vzniku nároku Uživatele na jakoukoli výhru vyčkat před odesláním výhry uživateli 30 dní, a to za účelem provedení kontroly oprávněnosti získání Rondonů či Dílků, na jejichž základě Uživatel získal výhru, a ověření, že ze strany Uživatele nedošlo k odstoupení od smlouvy, na jejímž základě Uživatel získal Rondony či Dílky použité pro získání výhry. V případě zjištění, že k získání Rondonů či Dílků došlo v rozporu s těmito Podmínkami, popř. že Uživatel odstoupil od smlouvy, na jejímž základě Uživatel získal Rondony či Dílky použité pro získání výhry, nárok Uživatele na získání výhry zaniká a Uživatel je povinen na žádost Poskytovatele navrátit jakékoli takové výhry.
  4. Poskytovatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud se vyskytne jakýkoli závažný důvod, který je způsobilý narušit, nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost, anebo řádný chod Soutěže, anebo nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Poskytovatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit, nebo pozastavit Soutěž. Pokud bude Soutěž zrušena, či pozastavena, budou všechny vložené Rondony a použité Dílky vráceny Uživatelům na jejich uživatelský účet. Poskytovatel si vyhrazuje právo vedle výherce ocenit, dle svého uvážení, i další Účastníky soutěže.
  5. Poskytovatel je oprávněn rozhodnout ve vztahu ke konkrétní výhře o tom, že Uživateli bude namísto věcné ceny poskytnuta peněžitá částka odpovídající průměrné tržní hodnotě dané výhry bez DPH, a to i po vzniku nároku Uživatele na výhru. Peněžní částka bude připsána ve prospěch bankovního účtu sděleného Uživatelem Poskytovateli.
  6. V případě zpoplatnění výher, nebo nákupu zboží a služeb v Eshopu dle čl. 3.8, Poskytovatel předem informuje kupujícího o platebních podmínkách, vč. informací o daních a poplatcích, případně o výši nákladů spojených s dodáním zboží. Poskytovatel coby prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Uživatel coby kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.
  7. Poskytovatel zajišťuje či zprostředkovává způsoby dodání. Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých zboží a služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Poskytovatel nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou inzerovány na webové stránce Rondo.cz. Zboží a služby budou dodány ve lhůtě dle jejich dostupnosti a provozních možností Poskytovatele po prověření stavu skladových zásob, nejpozději však do třiceti dnů od odeslání objednávky; to platí i v případě, že v Eshopu je u jejich popisu uvedena obvyklá doba dodání či odeslání, neboť informace o takovéto době má pouze orientační charakter a definitivní dobu dodání či odeslání stanoví Poskytovatel dle dostupnosti a svých provozních možností. Pokud zboží nebo služby nebudou dodány do třiceti dnů od odeslání objednávky, může Uživatel objednávku zrušit či odstoupit od smlouvy, pokud již tato byla uzavřena.
  8. Z důvodu propojení Soutěže a Eshopu Poskytovatel přijímá opatření pro zabránění podvodnému jednání v rámci Soutěže, jednání, na jehož základě by docházelo k připisování Rondonů, Dílků či jiných zvýhodnění ve prospěch Uživatele bez provedení příslušné transakce, popř. k zabránění vzniku škody na straně Poskytovatele, zejména v souvislosti s neuhrazením více položek zboží objednaného v Eshopu v průběhu jednoho dne. Do 72 hodin od uzavření smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem v Eshopu je tak Poskytovatel oprávněn upravit způsob platby za zboží či služby a jejich dopravy, a to zejména zaměnit platbu dobírkou za platbu před dodáním zboží. Do uplynutí této lhůty je Uživatelem zvolený způsob dopravy či platby pouze návrhem, který Poskytovatel akceptuje marným uplynutím výše uvedené lhůty či splněním objednávky. Uživatel je v případě úpravy způsobu platby za zboží či služby a jejich dopravy oprávněn od dotčené smlouvy o prodeji zboží či poskytování služeb odstoupit, a to do 3 dnů od oznámení změny; možnost Uživatele odstoupit od smlouvy dle ostatních ustanovení těchto Podmínek tímto není dotčena.
 5. Předání výhry

  1. Jednotlivé výhry budou předány Uživatelům, kteří se stali vítězi v Soutěži (dále také jen „Výherce“). Výherce je povinen poskytnout Poskytovateli následující pravdivé údaje:
   1. jméno a příjmení,
   2. datum narození,
   3. adresu (ulice, číslo popisné, obec, PSČ).
  2. Výhra bude přiznána výhradně na jméno Uživatele uvedené při registraci. Po ověření totožnosti je cena odeslána na registrovanou kontaktní adresu, nebo předána osobně, nebo po domluvě s Poskytovatelem, a to vždy s ohledem na povahu výhry. Informace o způsobu předání výhry budou odeslány na emailovou adresu Výherce do 5 dnů od skončení soutěžního kola. Nebude-li Výherce reagovat na emailovou výzvu Poskytovatele ve lhůtě 30 dnů, ztrácí Výherce nárok na výhru a ta propadá Poskytovateli.
  3. V případě, že se stane Uživatel výhercem v hodnotě převyšující 50.000,- Kč, je Poskytovatel oprávněn požádat Uživatele o souhlas s pořízením a s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů, týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Poskytovatelem v souvislosti s pořádáním Soutěže a předáváním či čerpáním výhry pro propagační účely Poskytovatele a další komerční účely ve všech komunikačních médiích, vč. tištěných, nebo online mediích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly, nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas se uděluje Poskytovateli bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.
  4. V případě, že se stane Uživatel výhercem peněžité výhry, vzniká Výherci nárok na výplatu výhry pouze pokud peněžitá výhra, nebo součet peněžitých výher přesahuje částku 200 Kč, nebo 8 EUR. Jednotlivé peněžité výhry Výherců se evidují v Rondo peněžence, která je přístupná v uživatelském rozhraní.
  5. Výhra je dodána na místo určené Výhercem, a to dle těchto Podmínek. Výherce se zavazuje výhru při dodání bez zbytečného odkladu převzít. Pokud by tak neučinil, bude Výherce povinen hradit veškeré Poskytovatelovy náklady související s odesláním výhry, uskladněním výhry a jejím zasláním zpět, a to včetně poštovného, balného, manipulačních poplatků a snížení hodnoty zboží.
 6. Omezení odpovědnosti

  1. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány "tak jak jsou". Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně funkčnosti, rychlosti a dostupnosti svých služeb.
  2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné chyby datových přenosů ani nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé či vyplývající z jakéhokoli zneužití uživatelských účtů.
  3. Uživatel bere výslovně na vědomí a potvrzuje, že ty Rondony a Dílky, které získá od Partnerů, mají původ v uskutečněné transakci mezi Uživatelem a Partnerem a že z tohoto právního vztahu nevznikají žádné nároky, nebo závazky Poskytovateli, který nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv vzájemné plnění mezi Uživatelem a Partnerem. Pro předejití pochybnostem není Poskytovatel odpovědný za:
   1. pravdivost Partnerem uváděných informací,
   2. kvalitu, bezpečnost nebo legálnost zboží, nebo služeb, které jsou předmětem transakce mezi jakýmkoli Uživatelem a jakýmkoli Partnerem,
   3. skutečné dokončení a plnění transakce mezi jakýmkoli Uživatelem a jakýmkoliv Partnerem.
  4. Webový portál rondo.cz obsahuje odkazy na jiné webové stránky (dále také jen „Stránky třetích stran"), jakož i články, fotografie, texty, grafiku, obrazy, vzory, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace, software a další obsah, které patří, nebo pochází od třetích stran (dále jen "Obsah třetích stran"). Tyto Stránky třetích stran a Obsah třetích stran nejsou sledovány, nebo kontrolovány ze strany Poskytovatele, a proto Poskytovatel za ně není odpovědný. Pokud se Uživatel rozhodne navštívit jakékoliv Stránky třetích stran, nebo se seznámí s Obsahem třetích stran, činí tak na své vlastní nebezpečí.
 7. Informace pro spotřebitele a reklamační řád

  1. Reklamace jakéhokoliv problému s průběhem Soutěže, nebo vad koupeného zboží, vyřizuje Poskytovatel na adrese Rlx81@@YWjiMu@.fnc9I@fMOV@S@.iqco@@ZgwWuKN.rVa@AeloG.nn@ahS.O@mF.d.ooZ@IAmjZ.qxL.q@wcW.zPK@.No9.... Uživatel je povinen uplatnit práva z vad bezodkladně po zjištění vady či po tom, co vadu při vynaložení obvyklé péče zjistit mohl. Reklamaci Poskytovatel vyřizuje v co nejkratších lhůtách, pravidelně do 24 hodin. Pro kladné vyřízení reklamace udělá Poskytovatel maximum. Ostatní nároky na náhradu z vadného plnění budou vyřízeny bez zbytečného odkladu a Poskytovatel o výsledku reklamačního řízení bude informovat Uživatele nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. Počátek 30denní lhůty k vyřízení reklamace včetně odstranění reklamované vady je stanoven po řádném uplatnění reklamace, včetně doručení reklamovaného zboží zpět Poskytovateli (nikoliv předáním reklamovaného zboží přepravci).
  2. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Soutěží, se bude Poskytovatel snažit vyřešit smírně. Uživatel je oprávněn svou registraci kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím žádosti adresované Poskytovateli na Rlx81@@YWjiMu@.fnc9I@fMOV@S@.iqco@@ZgwWuKN.rVa@AeloG.nn@ahS.O@mF.d.ooZ@IAmjZ.qxL.q@wcW.zPK@.No9.... Uživatel má právo v případě nesouhlasu s vyřízením uplatněné reklamace obrátit se na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz, a na Platformu pro řešení spotřebitelských sporů – řešení sporů ze smluv uzavřených on-line, web: www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Současně je Uživatel oprávněn se obrátit se svou stížností na výše uvedenou Českou obchodní inspekci, která je orgánem dozoru nad činností Poskytovatele.
  3. V případě, že je Uživatel spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), má právo odstoupit od distančně uzavřené smlouvy bez udání důvodu. Uživatel tak může učinit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným Poskytovateli (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu Rlx81@@YWjiMu@.fnc9I@fMOV@S@.iqco@@ZgwWuKN.rVa@AeloG.nn@ahS.O@mF.d.ooZ@IAmjZ.qxL.q@wcW.zPK@.No9... nebo telefonicky), ve kterém identifikuje smlouvu, od které odstupuje. Pro odstoupení může Uživatel využít poskytnutý formulář, který je přílohou č. 1 těchto Podmínek. Odstoupit od smlouvy lze do čtrnácti dnů od:
   1. uzavření smlouvy, jde-li o smlouvu o poskytování služeb;
   2. převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu, kterou Uživatel zakupuje jednotlivé zboží v Eshopu; nebo
   3. převzetí poslední dodávky či položky nebo části zboží, jde-li o kupní smlouvu, kterou Uživatel zakupuje několik druhů zboží nebo dodání několika položek či částí zboží v Eshopu; nebo
   4. převzetí první dodávky zboží, jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná dodávka zboží z Eshopu po ujednanou dobu.
  4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení zašle Poskytovateli zpět zboží, které od něj obdržel, ledaže mu Poskytovatel nabídl, že si zboží sám vyzvedne; tato lhůta je zachována, pokud spotřebitel zboží odešle před jejím uplynutím. Poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vrácené zboží předá, nebo prokáže, že zboží Poskytovateli odeslal, jinak je vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení. Zboží musí být kompletní, nepoškozené a ve stavu, v jakém spotřebitel zboží převzal: spotřebitel odpovídá a je povinen hradit Poskytovateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. k vyzkoušení zboží.
  5. Při odstoupení od smlouvy je Poskytovatel povinen spotřebiteli uhradit pouze náklady, které spotřebitel vynaložil na dodání zboží, ve výši odpovídající nejlevnějšímu Poskytovatelem nabízenému způsobu dodání zboží. Pro vrácení peněžních prostředků bude použit stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedené počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. Poskytovatel není povinen spotřebiteli uhradit jakýkoliv rozdíl v nákladech, spojený s dodáním zboží, jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání. Při odstoupení od smlouvy současně spotřebitel ponese vlastní náklady spojené s vrácením zboží.
  6. Uživatel se zavazuje zboží při dodání bez zbytečného odkladu převzít. Pokud by tak neučinil, bude Uživatel povinen hradit veškeré Poskytovatelovy náklady související s odesláním zboží, uskladněním zboží a jeho zasláním zpět, a to včetně poštovného, balného, manipulačních poplatků a snížení hodnoty zboží.
  7. Spotřebitel může vytknout vadu, která se v rozporu s povinností Poskytovatele na zboží projeví v době dvou let od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  8. Poskytovatel při prodeji spotřebního zboží nad rámec zákonné odpovědnosti za vady poskytuje spotřebiteli záruku za jakost v délce 24 měsíců. Spotřebitel je oprávněn si rovněž zakoupit službu tzv. prodloužené záruky v délce a za cenu nabízenou Poskytovatelem. Poskytovatel, jako prodávající určí podmínky a rozsah záruky formou prohlášení v záručním listě, kdy v případě získání záruky či prodloužené záruky podle tohoto odstavce Podmínek se použije záruční list uvedený v příloze č. 2 těchto Podmínek, či zvláštními obchodními podmínkami, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady ustanovení Občanského zákoníku o právech z vadného plnění.
  9. Odpovědnost prodávajícího za vady ani záruka za jakost se nevztahují na vady způsobené Uživatelem a na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.
  10. Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:
   1. Právo na bezplatnou opravu zboží
   2. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení, a dále tím, zda může být vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele.
   3. Právo na odstoupení od smlouvy lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.
   4. Neodstoupí-li spotřebitel coby kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel coby kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Poskytovatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.
  11. Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny Uživatele coby kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.
  12. V případě reklamace notebooků, mobilních telefonů, tabletů, paměťových zařízení či jiných počítačových systémů nebo zařízení pro ukládání dat nenese prodávající odpovědnost za obsah a data uložená na úložišti v nich obsaženém a taktéž nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zneužití dat. V případě reklamace neprovádí prodávající zálohování dat nebo obnovu dat. Kupujícímu se doporučuje provádět pravidelné systematické zálohování dat na jiné úložiště. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy je reklamace řešena výměnou zboží za nové, se původní zboží nevrací.
  13. Adresa pro vrácení zakoupeného zboží pro případy reklamace či odstoupení od smlouvy je RONDOgo, s.r.o., Big Box budova B1, Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00, Česká republika.
  14. Pro co nejrychlejší vyřízení nás před odesláním zboží kontaktujte na e-mail Rlx81@@YWjiMu@.fnc9I@fMOV@S@.iqco@@ZgwWuKN.rVa@AeloG.nn@ahS.O@mF.d.ooZ@IAmjZ.qxL.q@wcW.zPK@.No9.... Zašleme Vám předem připravený štítek s adresou k vytištění, který můžete využít na podacích místech Zásilkovny k poslání zboží bez platby poštovného. Možné je samozřejmě také zaslat zboží poštou či jinou přepravní službou.
   Reklamaci ze zákonné odpovědnosti za vady či ze záruky, včetně odstranění vady, vyřídí Poskytovatel do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a o vyřízení reklamace budete informováni nejpozději v této lhůtě.
   Zboží zasílejte vždy bez dobírky, v opačném případě nebude přijato.
 8. Ochrana osobních údajů.

  1. Plné znění ochrany osobních údajů najdete na stránce Informace o zpracování osobních údajů.
 9. Závěrečná ustanovení.

  1. Smlouva uzavíraná dle těchto Podmínek, podle které získává Uživatel právo na používání služeb a internetových stránek Poskytovatele a účast v Soutěži, je uzavírána na dobu neurčitou akceptací těchto Podmínek ze strany Uživatele. Uživatel, který je spotřebitelem, výslovně žádá o započetí poskytování těchto služeb ihned po uzavření smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy a potvrzuje, že byl seznámený se skutečností, že udělením souhlasu se zahájeném poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy o službách, je povinen uhradit Poskytovateli jen cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce 30 dní. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět s okamžitou účinností také pokud je Uživatel neaktivní po dobu 2 měsíců, tzn. neúčastní se Soutěže, nebo nezískal v uvedeném období žádné Rondony; o případné neaktivitě vedoucí k možné výpovědi smlouvy je Poskytovatel oprávněn informovat Uživatele.
  2. Uživatel je oprávněn si před závazným uzavřením jakékoli smlouvy dle těchto Podmínek zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat, zejména zkontrolovat a měnit jím vložené vstupní údaje. Potvrzení o uzavření smlouvy obdrží Uživatel na svůj e-mail, Poskytovatel však nevytváří a neukládá vyhotovení takové smlouvy, nemůže tak k ní Uživateli umožnit přístup.
  3. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti po zveřejnění a stanoveným dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v účasti v Soutěži ze strany Uživatele a/nebo koupě zboží či služeb i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se účasti v Soutěži pořádané Poskytovatelem a koupě zboží či služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval přede dnem účinnosti těchto Podmínek a nadále na základě původní registrace se účastní Soutěže a/nebo kupuje zboží či služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek.
  4. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takový neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
  5. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušný obecný soud Poskytovatele, pokud ovšem není Uživatel v postavení spotřebitele. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
  6. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu).
  7. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Poskytovatele a jakékoli osoby, které se svou činností podíleli či podílí na této Soutěži či její organizaci a osoby těmto osobám blízké.
  8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 19. 6. 2023.

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 - Adresát: RONDOgo, s.r.o., Big Box budova B1, Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00, Česká republika.
 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 

- Datum
 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


Příloha č. 2: Záruční list

Poskytovatel záruky: RONDOgo s.r.o., IČO: 24247286, se sídlem Freyova 82/27, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 196838 (dále také „Poskytovatel“).

Název výrobku (a další označení), na který se vztahuje záruka či prodloužená záruka, je uveden v potvrzovacím e-mailu Poskytovatele při zakoupení výrobku nebo zakoupení prodloužené záruky (dále také „výrobek“).

Délka záruky: 24 měsíců a v případě zakoupení prodloužené záruky délka uvedená v potvrzovacím e-mailu či ve vystavené faktuře. Záruční doba běží od (i) odevzdání věci kupujícímu, případně od (ii) dojití věci do místa určení dle uzavřené smlouvy, nebo v případě, že byla zakoupena prodloužená záruka (iii) od uplynutí záruky v délce 24 měsíců či od sjednání prodloužené záruky, podle toho, co nastane později.

Tímto záručním listem Poskytovatel potvrzuje záruku za jakost, která spočívá v převzetí odpovědnosti Poskytovatele za vady výrobku, a to po dobu stanovenou v tomto záručním listě a v rozsahu stanoveném v tomto záručním listě, případně v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Poskytovatele dostupných zde: https://www.rondo.cz/stranky/terms. Zárukou není dotčeno zákonem stanovené právo kupujícího na bezplatnou nápravu.

Záruční podmínky

Poskytovatel se na základě záruky zavazuje uspokojit kupujícího nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, přičemž na základě této záruky prohlašuje, že výrobek odpovídá jakosti dle § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Záruka za jakost se uplatní pouze za předpokladu, že kupující využívá výrobek obvyklým způsobem a po tuto dobu si uchová své funkce a výkonnost.

Kupující má následující práva spojená se zárukou za jakost: právo na dodání nového výrobku bez vad a právo na opravu výrobku.

Práva ze záruky za jakost ne nevztahují na: (i) vady výrobku způsobené kupujícím, (ii) běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním, (iii) vady způsobené dopravou, manipulací a skladováním, (iv) vady způsobené neodbornou instalací, neodborným či nešetrným zacházením, (v) vady způsobené nesprávnou údržbou, případně používáním výrobku v rozporu s návodem, (vi) vady, které nemají vliv na funkčnost výrobku, tedy kosmetické vady, (vii) vady způsobené mechanickým poškozením výrobku, (viii) vady způsobené externími a neočekávatelnými vlivy, například požárem či povodní.

Záruka za jakost a podmínky jejího uplatnění se dále řídí postupy uvedenými v obchodních podmínkách Poskytovatele, zejména v čl. 7 Podmínek - „Informace pro spotřebitele a reklamační řád“.

Kupující nemá nárok na náklady spojené s uplatněním vad v rámci záruky za jakost.